କସମେଟିକ୍ କଞ୍ଚାମାଲ |
ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ |
ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ |
କମ୍ପାନୀ

ବାୟୋୱେ ମିଶନ୍ |

 • ତୁମର ସ୍ and ାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ taste ାଦ ବଡି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏକ ଭେଜାନ୍ ଡାଏଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ବାହାରେ |କୃତ୍ରିମ ଉପାଦାନ, ଫିଲର ଏବଂ କ animal ଣସି ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏଡାଇ ଆମେ ତୁମର ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ |

  ପ୍ଲାଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ |

  ତୁମର ସ୍ and ାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ taste ାଦ ବଡି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏକ ଭେଜାନ୍ ଡାଏଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ବାହାରେ |କୃତ୍ରିମ ଉପାଦାନ, ଫିଲର ଏବଂ କ animal ଣସି ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏଡାଇ ଆମେ ତୁମର ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ |
 • ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ |ବାୟୋୱେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ଜ organic ବିକ ଏବଂ ଅଣ- GMO ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ |

  ପୃଥିବୀ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

  ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ |ବାୟୋୱେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ଜ organic ବିକ ଏବଂ ଅଣ- GMO ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ |
 • ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଶୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ |ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ |

  ପ୍ରଦର୍ଶନ

  ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଶୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ |ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ |

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ପୁଷ୍ଟିକର ଜ organic ବିକ ଖାଦ୍ୟର ବ demand ୁଥିବା ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବାୟୋୱେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

 • ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ |

  ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ |

 • କସମେଟିକ୍ କଞ୍ଚାମାଲ | କସମେଟିକ୍ କଞ୍ଚାମାଲ |

  କସମେଟିକ୍ କଞ୍ଚାମାଲ |

 • ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ | ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ |

  ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ |

 • ଜ Organ ବିକ ମଶରୁମ୍ ଉତ୍ପାଦ | ଜ Organ ବିକ ମଶରୁମ୍ ଉତ୍ପାଦ |

  ଜ Organ ବିକ ମଶରୁମ୍ ଉତ୍ପାଦ |

 • ଜ Organ ବିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ବାହ | ଜ Organ ବିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ବାହ |

  ଜ Organ ବିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ବାହ |

 • ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଉଡର | ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଉଡର |

  ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଉଡର |

 • ହର୍ବାଲ୍ସ ଏବଂ ମସଲା ଏବଂ ଫୁଲଟିଆ | ହର୍ବାଲ୍ସ ଏବଂ ମସଲା ଏବଂ ଫୁଲଟିଆ |

  ହର୍ବାଲ୍ସ ଏବଂ ମସଲା ଏବଂ ଫୁଲଟିଆ |

 • ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ | ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ |

  ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ |

ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଜ organic ବ କଞ୍ଚାମାଲର ଗବେଷଣା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ |

ବାୟୋୱେ ନ୍ୟୁଜ୍ |

ବାୟୋୱେ ବ୍ଲଗର୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପୁଷ୍ଟିକର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |

 • ମଟର_ପ୍ରୋଟେନ୍_ଭିସ୍

  ସଠିକ୍ ବାଛିବା: ଜ Organ ବିକ ମଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନାମ ଜ Organ ବିକ ମଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ |

  ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ବ .ିବାରେ ଲାଗିଛି।ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉପରେ ବ focus ୁଥିବା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଜ organic ବ ମଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଜ organic ବିକ ମଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି ...

 • ଜ organic ବିକ_ପିଆ_ପ୍ରୋଟେନ୍_ ପାୱାରପେଲ୍-ଧଳା-ୱିଥ୍_ ଗ୍ରୀନ୍_ପିଆସ୍ |

  ଜ Organ ବିକ ମଟର ପ୍ରୋଟିନ୍: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଉଦୀୟମାନ ତାରା |

  ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଶିଳ୍ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଜ organic ବିକ ମଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏହି ଧାରାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି |ହଳଦିଆ ମଟର, ଜ organic ବିକ ମଟରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ...

 • What_is_Anthocyanins

  ଆନ୍ଥୋସିୟାନିନଗୁଡିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା |

  ଅନେକ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଏବଂ ଫୁଲର ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପିଗମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଆନ୍ଥୋସିୟାନିନଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ହେତୁ ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲେ |ଏହି ଯ ounds ଗିକଗୁଡିକ,

 • କ’ଣ_ସ୍_ ଡିଫେରେନ୍ସ_ବେନ୍_ଆଣ୍ଟୋସିୟାନିନସ୍_ ଏବଂ_ପ୍ରୋଣ୍ଟୋସିୟାନିନସ୍ 1 |

  ଆନ୍ଥୋସିୟାନିନ୍ କ’ଣ?

  ଆନ୍ଥୋସିୟାନିନ୍ କ’ଣ?ଆଣ୍ଟୋସିୟାନିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ଅନେକ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫୁଲରେ ମିଳୁଥିବା ଲାଲ, ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ |ଏହି ଯ ounds ଗିକଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନକାରୀ ନୁହେଁ ...

 • କ’ଣ_ସ୍_ ଡିଫେରେନ୍ସ_ବେନ୍_ଆଣ୍ଟୋସିୟାନିନସ୍_ ଏବଂ_ପ୍ରୋଣ୍ଟୋସିୟାନିନସ୍ 2

  ଆନ୍ଥୋସିୟାନିନ ଏବଂ ପ୍ରୋଣ୍ଟୋକୋସିନିଡିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?

  ଆଣ୍ଟୋସିୟାନିନ ଏବଂ ପ୍ରୋଣ୍ଟୋକୋସିନିଡିନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଯ ounds ଗିକ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି |ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ସମାନତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ...

 • କ’ଣ_ ବ୍ଲାକ୍_ ଟିଆ_ ଟାବ୍ରାଉନିଣ୍ଡାର୍କ-ବ୍ରାଉନ୍_ ପାଉଡର୍ 2 |

  ବ୍ଲାକ୍ ଚା ଥିବ୍ରାଉନିନ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍ତରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?

  କଳା ଚା ’ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିଆସୁଛି |କଳା ଚା’ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଟାବ୍ରୋଉନିନ୍, ଏକ ନିଆରା ଯ ound ଗିକ ଯାହା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ...

 • କ’ଣ_ ବ୍ଲାକ୍_ ଟିଆ_ ଟେବ୍ରାଉନିନ୍ ଗା dark- ବାଦାମୀ_ ପାଉଡର୍ |

  ବ୍ଲାକ୍ ଚା ଥିବ୍ରାଉନିନ୍ କ’ଣ?

  ବ୍ଲାକ୍ ଚା ଥିବ୍ରାଉନିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପଲିଫେନୋଲିକ୍ ଯ ound ଗିକ ଯାହା କଳା ଚା’ର ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ |ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଚା ’ଟାବ୍ରୋଉନିନ୍, ଫୋ ... ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି |

 • ଥାଫ୍ଲାଭିନ୍ସ (TFs) VSThearubigins (TRs) 2 |

  ଥିଫ୍ଲାଭିନ୍ସ ଏବଂ ଥିରୁବିଗିନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

  ଥାଫ୍ଲାଭିନସ୍ (TFs) ଏବଂ ଥେରୁବିଗିନ୍ସ (ଟିଆରଏସ୍) ହେଉଛି କଳା ଚା’ରେ ମିଳୁଥିବା ପଲିଫେନୋଲିକ୍ ଯ ounds ଗିକର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ରଚନା ଏବଂ ଗୁଣ ସହିତ |ଏହି ଯ ounds ଗିକଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁ their ିବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁ for ିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ...

ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନକ |

 • ଅଂଶୀଦାର (1)
 • ଅଂଶୀଦାର (3)
 • ଅଂଶୀଦାର (4)
 • ଅଂଶୀଦାର (୨)
 • ଅଂଶୀଦାର (5)
 • ଅଂଶୀଦାର (7)
 • ଅଂଶୀଦାର (8)
 • ଅଂଶୀଦାର (9)
 • ଅଂଶୀଦାର (୧୦)
 • ଅଂଶୀଦାର (6)